استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 61711
  •  1388-12-20
ارسطو در فلسفه‏ اش رفتار همه افراد جانداران و من جمله افراد انسان را بسمت كمال مى‏داند
 
 61009
  •  1388-12-13
در رد نظريه خوشى محورى فلسفه اپيكور و ارسطو خواهد آمد كه هميشه فضيلت براى عامل خود خوشى و راحتى نمى‏آورد
 
 60666
  •  1388-12-09
سقراط «كار بجا» را كارى كه بانظام طبيعت و در نتيجه با حقوق طبيعى همراه است تفسير مى‏كند
 
 60384
  •  1388-12-06
رهبران اين مكتب در هر دوره، افكار و نظريات مختلفى داشتند و ديدگاه مشتركى نداشتند مگر در قسمت فلسفه اخلاق ...
 
هابرماس گرايش كانتى و لويى ناس گرايشى بنتامى و ورنر ماركس، عشق محور است. اما هيچكدام اينها مكتبى از خود ندارند
 
تفسير او از قانون طبيعى انسان اشتباه است اگر انسان هميشه انتخاب اكمل مى‏كند پس انسان‏هاى جنايتكار از كجا آمده‏اند ؟
 
شافتسبرى: بيش از آنكه در صدد يافتن سرچشمه شناختهاى اخلاقى باشد ، درصد اثبات اصل شناخت اخلاقى است
 
هیوم در ابتدای كتاب تحقيق در مبادى اخلاق می گوید ترديدش ميان حقانيت مكتب عقل گرايان و حسّ اخلاقى گرايان است
 
در جواب هيوم بايد گفت اگر خيرخواهى غريزى باشد همچون رفتار غريزى زنبور عسل پس در عمل هيچكس با آن مخالفت نمى‏كرد
 
 59798
  •  1388-11-29
كه قضاياى تركيبى و قضاياى مربوط به وجود، اختصاص به امور تجربى ندارند بلكه هر كس در درون خودش به وجود خودش و وجود انديشه و اراده‏اش و حتى بوجود عقل‏اش يقين دارد
 
 
  • تعداد رکورد ها : 34