کتاب های استاد

امنیت پایدار و صلح جهانی

امنیت در هیچ کجای جهان بدون صلح جهانی پایدار نیست.

صلح جهانی بدون نظام فرهنگی مناسب ممکن نیست.

نظام و فرهنگ کنونی جهان مناسب تولید جنگ و ناامنی است.

دانلود کتاب

قرآن کریم

نوشته های تازه

احادیث