کتاب های استاد

عصمت پیامبر گرامی

نویسنده: آیت الله سبحانی

مصونیت و پیراستگی پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:
1- مصونیت مطلق (عمدی و سهوی) در تبلیغ شریعت.
2- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.
3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی.

نمایش و دانلود کتاب

امنیت پایدار و صلح جهانی

امنیت در هیچ کجای جهان بدون صلح جهانی پایدار نیست.

صلح جهانی بدون نظام فرهنگی مناسب ممکن نیست.

نظام و فرهنگ کنونی جهان مناسب تولید جنگ و ناامنی است.

دانلود کتاب

قرآن کریم

نوشته های تازه

احادیث