تکامل یا تناقض

در اين كتاب مباحث تكامل و تحول و تشريح و جنين شناسي و تشريح تطبيقي و فسيل شناسي و غيره بطور گسترده مورد بحث تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

جهت دانلود و مشاهده کتاب تکامل و تناقض به این لینک وارد شوید.


چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات

سید محمد رضا علوی سرشکی

کتاب های استاد

قرآن کریم

نوشته های تازه

احادیث